Kompetensutveckling för personer som har arbete

Förbundet driver kompetensutveckling genom olika insatser i projektform. Det sker för att förebygga så att rehabilitering inte behövs för personer som är anställda och för att stödja olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering sker vissa strukturövergripande insatser. Det kan exempelvis vara kartläggning av sjukskrivningsmönster eller direkta utbildningar, dialog och kommunikation för att underlätta det gemensamma arbetet etc.

(Ibland kan ett projekt även innehålla aktiviteter till en arbetslös målgrupp och/eller metodutveckling för personer som ska utföra den arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteten.)