Språkprogression

När svenska språket inte är tillräckligt

Individer med otillräcklig svenska kan sällan tillgodogöra sig tillgängliga rehabiliteringsinsatser. Varför utvecklas inte språket för vissa utrikesfödda? Förbundets kartläggning (utförd 2021) sammanfattar generella rot-orsaker bakom svårigheter till inlärning. Delen om lösningsförslag visar att både strukturpåverkan och individuella insatser kan vara verkningsfulla.

Kontakt

Anna Fagefors
anna.fagefors@sjusam.se
0708 – 85 41 76

Träd med synligt rotsytem. Bild.