Utlandspraktik

Sjuhärads Samordningsförbund har organiserat utlandspraktik sedan 2012 genom projekten KRUT och SPACE.
Förbundets projektsatsningar har skapat metoder och aktiviteter där personer trots komplex problembild kan finna stöd för att kunna komma i arbete.

Genom åren har förbundet samlat på sig erfarenheter, lärdomar och rekommendationer som sammanställts i ett metodmaterial bestående av broschyrer och handbok.

Utlandspraktik riktat till unga kvinnor och män i utanförskap kan vara en kraftfull rehabiliteringsform. Över hälften av de kvinnor och män som fått stöd av programmet har kunnat gå direkt från avslutad aktivitet till arbete eller studier. Utlandspraktik som metod kostar lite extra men ger snabb utveckling för personer som annars hade riskerat långt utanförskap.

För att varje individ ska få utrymme att blomma ut till sin fulla potential behöver metoder anpassas efter varje ny grupp, och även efter den som står för utförandet. Alltså bör metodmaterial balansera behovet av att få konkreta tips och råd, men samtidigt lämna utrymme för att varje ledare ska kunna hitta sig själv i utförandet. Först då finns förutsättningar till att stödet anpassas till målgruppen på bästa sätt.

Utlandspraktiken har tillgängliggjorts för att särskilt kunna svara upp till de behov som finns hos unga med psykisk ohälsa eller som på andra sätt har stora svårigheter att etablera sig i arbetslivet. Många aktiviteter är konkreta förberedelser kopplade till resan och praktiken i ett annat land, en del förberedelser är mer abstrakta och handlar om reflektion och den inre resan.