ACT

ACT handlar om att ta reda på vad som är viktigt i ditt liv och ta steg i den riktningen samtidigt som du tränar på att bättre hantera livets möjligheter, påfrestningar och utmaningar.  ACT (Acceptance and Commitment Training)  kan användas inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang. Metoden används i flera av Sjuhärad förbundets verksamheter.

Information om ACT

ACT uttalas som engelskans ”act”, agera och är ursprungligen en terapiform som utvecklats av psykologen Steven Hayes på 1980 talet i USA. ACT används också inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då används uttrycket Acceptance and Commitment Training för att förtydliga att det inte handlar om regelrätt psykoterapi. 

Målet inom ACT är att öka ens psykologiska flexibilitet genom acceptans- och mindfulnessövningar i kombination med beteendeförändring.
Ökad psykologisk flexibilitet ger en större möjlighet att handskas med smärtsamma tankar och känslor för att mer effektivt kunna agera för att få ett rikt och meningsfullt liv.
Med hjälp av metaforer och upplevelsebaserade övningar lär man sig ett hälsosamt förhållningssätt för att hantera stress eller stressande tankar och känsloupplevelser.

ACT bygger på sex grundläggande principer som tillsammans och i kombination med varandra syftar till att öka ens psykologiska flexibilitet:
Acceptans” och ”Defusion” som handlar om öppenhet.
Medveten närvaro” och ”Det observerande jaget” som handlar om medvetenhet.
Samt ”Att se vad som är viktigt” och ”Att göra det som är viktigt” som handlar om engagemang.

Hexaflex.

Forskning och vetenskap

ACT  som är en beteendeterapeutisk behandlingsmodell började utvecklas för trettio år sedan och 1986 publicerades den första vetenskapliga studien om ACT.

Utifrån den grundläggande forskningen om hur vi människor använder språket och tänkandet har ACT utvecklats och det har gjorts ett stort antal studier. Steven Hayes har en samlad lista på de över 300 randomiserade studier som gjorts från mitten av 80-talet och framåt. Här finns möjlighet att ta del av den forskningen.  http://bit.ly/ACTRCTs

På Livskompass hemsida finns forskning på det gruppmaterial av ACT som samordningsförbundet använder sig av. Där finns både svenska och internationella studier.

https://livskompass.se/forskning-pa-metoden/

Naturnära ACT

När vi vistas i naturen upplever vi ofta att tankarna skingras och det blir lättare att fokusera på vad som är ens upplevelse just här och nu istället för det som pågår i ens huvud. Efteråt har vi ofta sorterat våra tankar fått en klarare bild över hur vi ska prioritera. ACT handlar just om att ta reda på vad som är viktigt och att samtidigt ta steg i riktning mot det som är betydelsefullt.

Inom ACT används ofta metaforer som både tydliggör och förenklar den mer teoretiska grund som ACT vilar på. Ofta ligger naturiakttagelser till grund för dessa metaforer. Naturvistelse, i sig, kan sägas vara en genväg till att komma i kontakt med oss själva, vårt inre. Har man dessutom tillgång till en ”verktygslåda” med ACT- övningar att ibland ta med sig ut i naturen så ger man sig själv bra förutsättningar att komma i kontakt med det som är viktigt.

Länkar och tips

Nedan har vi  samlat några boktips för den som vill fördjupa sig i ACT.