Positiv Rörelse för ökad hälsa på arbetsplatser i Sjuhärad

Projektet Positiv Rörelse verkade för att främja ett hållbart arbetsliv för att minska den psykiska ohälsan hos kvinnor och män i arbetslivet, framförallt inom kontaktyrken. Projektet medfinansierades av ESF, Europeiska socialfonden.

Projektet avslutades februari 2020.

Mål och målgrupp

Projektet riktar sig till yrkesgrupper i Sjuhärad som är utsatta för hög stress. Främst gäller det kontaktyrken inom vård och omsorg eller utbildningssektorn. Målet med insatserna är att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden (genom att förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa samt möjliggöra för verksamma individer att kunna arbeta i en högre utsträckning) samt stärka deltagande arbetsorganisationer och nyckelaktörer i arbetet med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Positiv Rörelse bidrar med kompetens- och utbildningsinsatser på tre olika nivåer:

  • Individnivå

    Insatsen ger deltagarna ökad förståelse och förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa och livssituation. Den bidrar med praktiska verktyg och insikter för att möjliggöra för att individen får ett mer hållbart arbetsliv.

  • Organisatorisk nivå

    Insatser för en hälsofrämjande arbetsplats. Det kan handla om att stärka en arbetsgrupp i att systematiska stärka arbetsmiljö och psykisk hälsa på arbetsplatsen. Arbetsgruppens eller arbetsplatsen behov styr inriktning av insats.

  • Strategisk nivå

    Insatser för ökad kunskap och medvetenhet till nyckelaktörer (chefer, beslutsfattare och politiker). Specifika föreläsare inom områden som hälsostrategi och hälsoarbete m.m. engageras.

Regler om statsstöd är avgörande för om privata aktörer inom kontaktyrken inom vårdcentraler etc. kan komma att ta del av kompetensutvecklingsinsatser.